Lilonga ohole, efiku keshe.

Sua kala o email. Sua pumbwa 3 ominute sho efimbo oye.

Tameka nena!

Emboitya: Wambo -

  • Eendjovo Nena: Epungulo
  • Eendjovo Nena: Omahoololo
  • Ekwafo
  • Eendjovo Nena: Okadila
  • Eumbo
  • Metyofa
  • My Body In Wambo