Kosha okaoko oye na kala nomwenyo!

Dana emboitya oudano.

_ _ _ kala eendjovo.

Emboitya kala una eendjovo.

Wambo Emboitya -

Aguste
Apilili
Desemba
Etitano
Etitatu
Febululali
Januali
Juli
Juni
Kotoba
Maalitsa
Mei
Novomba
Oshoondaxa
Septemba
ahowe
ame
ebanana
echofa
edimo
eendjovo
eengala
eenyanga
eeshi
efano
efiya
ehee
ei
eisho
ekende
eluviluvi
embo
emboitya
epapaye
epepe
esiipili
eumbo
eyulu
fye
imwe
ina
kalii po nawa
kaume
lya
mbali
meisho
metyofa
mofaalama
nhano
nhatu
nhee
ningina
nye
o aiskasa
o computer
o hotela
odi
odila
odoolopa
odula
ofewa
ofikola
ofitola
ofoloko
ohauto
oikulya
oikutu
oilonga
oinamwenyo
oka bolosela
oka ikoshelo
oka kilinika
oka yelekifo
okaana
okadila
okaflower
okahanana
okakadona
okakopi
okambishi
okanamwenyo
okanamwenyo komeumbo
okandiba
okandjima
okangedjo
okanona
okanya
okaoko
okapopifa
okaulu
okayaxa
okombifa
okpale
okuti kwa dala
okutwi
oladio
olutu
omafano
ombaka
ombapila
ombele
ombelewa
ombete
omboloto
ombwa
omiti
omukainhu
omukulu
omukulukadi
omulumenhu
omumati
omumwameme
omumwatate
omungome
omutwe
omuvelo
ondjaba
ondjato
onduda
ongadu
ongaipi
onghaku
onghoshi
ongodi
ongolo
ongulu
onguto
opena yekala
oshi
oshihaduke
oshikapa
oshikombo
oshikunino
oshikuusinga
oshinamwenyo shomo faalama
oshinamwenyo shomofuka
oshingulu
oshipundi
oshitaafula
otiivi
oukwaneumbo
ove
ovili
oxuxwa
polofesa
tangi
tate
vo
ye
yoshiwilo
zero
.